Algemene Voorwaarden

Partners:
Mr F.L.M. van de Graaff
notaris 

 Mr W.S. Hoorn
kandidaat-notaris


Algemene voorwaarden Horst & van de Graaff Notariaat en Estate Planning
Opdrachten die door Horst & van de Graaff Notariaat en Estate Planning (hierna te noemen: ‘Horst & van de Graaff’) zijn aanvaard, worden uitgevoerd met inachtneming van onderstaande algemene voorwaarden.

 1. Horst & van de Graaff is een maatschap bestaande uit besloten vennootschappen.
 2. Onder Horst & van de Graaff wordt verstaan de notaris(sen), hun/zijn waarnemer(s) en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
 3. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).
 4. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
 5. De maatschap Horst & van de Graaff geldt als enige opdrachtnemer.
 6. Voor de dienstverlening zullen de door Horst & van de Graaff voor die diensten gebruikelijke tarieven/honoraria of uurtarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en Horst & van de Graaff anders is overeengekomen.
 7. In geval van gebruikelijke tarieven/honoraria geldt dat als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht Horst & van de Graaff bevoegd is een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van Horst & van de Graaff veroorzaakt wordt door dan wel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens Horst & van de Graaff.
 8. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Horst & van de Graaff is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door Horst & van de Graaff aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven.
 9. Het staat Horst & van de Graaff vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren, en met inschakeling van derden. Horst & van de Graaff zal bij het inschakelen van derden tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derden worden ingeschakeld. Horst & van de Graaff is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 10. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Horst & van de Graaff op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 11. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 12. Horst & van de Graaff behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 13. Declaraties van Horst & van de Graaff dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Alsdan is de opdrachtgever € 50,00 administratiekosten verschuldigd. Horst & van de Graaff kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Horst & van de Graaff kan van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen, desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden en/of van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.
 14. Horst & van de Graaff behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.
 15. Horst & van de Graaff behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.
 16. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens Horst & van de Graaff kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Een vordering op de maatschap vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand.
 17. Iedere aansprakelijkheid van Horst & van de Graaff is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door Horst & van de Graaff te ontvangen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Horst & van de Graaff.
 18. De rechtsverhouding tussen Horst & van de Graaff en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 19. Het merendeel van de dienstverlening van Horst & van de Graaff valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan Horst & van de Graaff verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag Horst & van de Graaff zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Offertes aanvragen

U kunt bij ons geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.

Ons team