Superdividend en andere tips voor de DGA

VERKRIJGING AB –AANDELEN DOOR ERFRECHT/ HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Per 1 januari 2010 is het systeem van verkrijging van Aanmerkelijk belang aandelen ( AB –aandelen) ingrijpend gewijzigd. De verkrijging op grond van een verdeling van een Huwelijksgoederengemeenschap ( GvG) art 4.17 wet IB, wordt thans anders behandeld dan een erfrechtelijke verkrijging, art 4.17a en 4.17b wet IB.
Beiden zijn interessant voor DGA’s

VERDELING BIJ ERFRECHT

De overgang krachtens erfrecht leidt tot een belaste vervreemding, tenzij een verzoek om geruisloze doorschuiving wordt gedaan. Tot 1 januari 2010 behoefde geen verzoek te worden gedaan, nu wel. Deze koerswijziging is niet bijzonder,maar wel het feit dat geruisloze doorschuiving slechts mogelijk is voor zover de vennootschap een onderneming drijft. De erfrechtelijke verkrijging van AB–aandelen in een Beleggingsvennootschap betekent voor de IB dus een AFREKENMOMENT. ( 25%)

In geval van een legaat van AB aandelen dient de afgifte van de aandelen plaats te vinden binnen twee jaar na overlijden.

VERDELING Gemeenschap van Goederen(GvG)

De verkrijging uit een verdeling van een GvG is/ blijft gedefiscaliseerd. Dit betekent dat de AB-claim mag worden doorgeschoven naar de verkrijger.

Tip aan DGA’s met beleggingsvermogen:
Hef huwelijkse voorwaarden op, zodat een GvG ontstaat.
NB 1, denk wel aan echtscheidingsrisico!
NB 2, een finaal afrekenbeding in huwelijkse voorwaarden is NIET voldoende.

Voordeel 1 : bij overlijden DGA is de helft van de aandelen belast met AB-claim.
Besparing 12.5%

Voordeel 2 : voor overlijden DGA ( bijv. igv ziekte) kunnen aandelen vrij van AB-claim worden toegedeeld aan echtgenote. Besparing 25 %

UITKERING SUPERDIVIDEND

Art 4.12a Wet IB biedt de mogelijkheid van een vrijgesteld superdividend. Dit artikel is in de wet opgenomen om cumulatie te voorkomen. Als dividend wordt uitgekeerd binnen twee jaar na overlijden, wordt deze dividenduitkering op verzoek niet belast met IB, voor zover de uitkering niet uitgaat boven het bedrag waarover bij de erflater is afgerekend. Een dergelijk dividend kan nodig zijn om de IB-schuld van de erflater te voldoen.

CHANGE OF CONTROL

De DGA houdt de aandelen in een werk-BV vaak via een Holding vennootschap.

In de statuten van de Werk-BV staat meestal een blokkeringsregeling die inhoudt, dat indien de DGA de zeggenschap over de Holdingactiviteiten verliest, de Holding de aandelen in de Werk-BV moet aanbieden. Dit was een goede (juridische) clausule, want het leidde ertoe dat onder meer in geval van overlijden van de DGA zijn/haar zakenpartner niet achterbleef met de erfgenamenvan de overledene. Door de nieuwe IB wetgeving is er een overkill ontstaan. Na aanbieding van de aandelen Werk-BV is de Holding geen(indirect) houder meer vaneen onderneming. Dit leidt tot 25% AB heffing bij de erflater. Het is te voorkomen door de aanbieding van aandelen in zo’n geval te schrappen en een Aandeelhouders Overeenkomst te sluiten tussen de aandeelhouders, waarbij nadere afspraken worden gemaakt, die de aanbieding van de aandelen tenminste 5 jaar uitstellen.

Tip: Laat ons uw statuten van de Werk BV nakijken.

Offertes aanvragen

U kunt bij ons geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.