Ook EHRM acht bedrijfsopvolgingsregeling in Successiewet niet discriminatoir

De Hoge Raad heeft op 22 november 2013 geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling van artikel 35b e.v. SW niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel (uitspraak Rb Breda uit juni 2012).

Thans is gebleken dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich heeft aangesloten bij dit oordeel. Een Lidstaat heeft op het gebied van belastingen een ruime beoordelingsmarge die het EHRM zal respecteren, tenzij het oordeel is verstoken van een redelijke grond. Het EHRM leidt uit het arrest van de Hoge Raad af dat de vrijstelling voor ondernemingsvermogen is bedoeld om de continu├»teit van familiebedrijven te verzekeren en om het ondernemerschap te stimuleren. Het EHRM twijfelt er niet aan dat dit een legitiem doel is in de zin van artikel 14 EVRM.